ANBI Verantwoording

 

ANBI informatie Waalse Gemeente Groningen


ook bekend als: Eglise Wallonne de Groningue / Waalse Kerk Groningen
RSIN nummer 820148842

 

Website:

www.waalsekerkgroningen.nl

Contactgegevens: 
kerkgebouw: plaats van samenkomst is de kapel van het Pelstergasthuis

Algemene kerkenraad en diaconie
Beneden Oosterdiep 209,
9645 LR Veendam
06 22 66 88 01
geijzendorffer@hotmail.com

College van Kerkrentmeesters
E 57
9471 KE Zuidlaren
050 409 2282
schokking@kpnmail.nl

De Waalse Gemeente Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waalse Gemeente Groningen.

 

Samenstelling kerkenraad (consistoire)
ouderling-president (ancien-président)
diaken-secretaris (diacre-secrétaire)
ouderling-kerkrentmeester (ancien-administrateur)
ouderling (ancien)

 

 

GEVOERD BELEID EN PLANNEN

Historie

In 1619 werd de Waals Hervormde Gemeente van Groningen gesticht, maar tot 1685 is er slechts sprake geweest van een onderafdeling van de Hervormde Gemeente. Vaak waren legerpredikanten van de toenmalige Franse compagniën voorganger in de diensten.

Vanaf 1685 - de herroeping van het edict van Nantes - kregen de Walen de beschikking over de kerk van het Pelstergasthuis. Al na enkele jaren was de gemeente zo gegroeid dat men toestemming kreeg in de Academie-kerk in de Broerstraat bijeen te komen. Daar bleef men het geloof beoefenen tot de terugkeer naar het Pelstergasthuis in 1804.

In 1850 werd voor de Walen een kerk gebouwd aan de Vismarkt. Deze kerk werd in 1935 verkocht en met weer een kleine onderbreking keerden zij terug naar het Pelstergasthuis. Sindsdien komt de Waalse gemeente nog elke zondag om de veertien dagen hier samen.

In Nederland zijn nog 12 van de oorspronkelijk meer dan 80 Waalse Gemeentes overgebleven.

 

Aandachtspunten Consistoire

De Waalse Kerk Groningen vormt een “Combinaison Pastorale” met de Waalse Kerk in Den Haag, maar de preekbeurten in Groningen worden vaak ingevuld door veel verschillende dominees. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor ds Henk Spoelstra, pasteur titulaire van de Waalse kerk in Amsterdam/Haarlem. Alle preekbeurten kunnen goed worden ingevuld.
Aandachtpunt blijft bij deze werkwijze wel de pastorale zorg aan onze gemeenteleden, die nu grotendeels vanuit de Consistoire wordt ingevuld.

 

Het consistoire is zich zeer bewust van de bijzondere positie waar het gaat om het gebruik van de Pelstergasthuiskerk, die met onderbrekingen al eeuwenlang aan de Waalse gemeente wordt verhuurd. Een prachtige historische kapel met een schitterend historisch orgel, in hoofdzaak het werk van de vermaarde orgelbouwer Arp Schnittger. Wij zijn dankbaar dat de Voogden van het heiligen Geest gasthuis de kerk en het orgel in zo goede staat houden.


Beloningsbeleid

De kerkenraadsleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voor de gastpredikanten en de organist zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals vastgelegd in de Generale regelingen van de Protestante Kerken in Nederland.

Doelstelling

Het houden van Hervormde kerkdiensten in de Franse taal te Groningen en omgeving, gericht op Groningen, Friesland en de kop van Drenthe. Het verzorgen van liturgieën waarin de muziek een belangrijke plaats heeft en waar de erfenis uit het Waalse verleden in ere wordt gehouden. Het doen voortleven van een actieve en zorgzame Waalse Gemeente in Groningen, ontstaan in 1619. Het bewaren en tastbaar doen voortleven van het Waalse erfgoed in Groningen.

 

JAARREKENING 2017 CvK (kerk)

Beknopte staat van lasten en baten 2017
Waalse Gemeente Groningen voor ANBI publicatie

De Waalse Kerk voert een geïntegreerde administratie voor de kerkelijke en de diaconale taken. Onderstaande gegeven hebben dus betrekking op zowel de Kerkenraad als het College van diakenen.

 baten

rente/dividend                                                                   156,23

bijdragen gemeenteleden                                               3.366,60

overige inkomsten                                                                  0,00

subsidies (waaronder Fonds Wallon)                            15.000,00
                                                                                     __________
                                                                                        18.522,83

 

lasten

huur kerkgebouw                                                                     2.268,92

kosten eredienst                                                                       3.313,98

salariskosten predikant/organist                                            17.307,11

afdrachten en contributies                                                         2.431,60

bank-en administratie                                                                1.066,86

doorbetaalde collectes                                                                  412,75
                                                                                                 _________
                                                                                                  26.801,22

 

Het verlies 2017 gaat ten koste van het eigen vermogen

 

JAARREKENING 2017 CvD (diaconie)

Beknopte staat van lasten en baten 2017
Waalse Gemeente Groningen voor ANBI publicatie

De diaconie heeft geen eigen inkomsten en geen eigen vermogen.

De Waalse Kerk voert een geïntegreerde administratie voor de kerkelijke en de diaconale taken. Bovenstaande gegeven hebben dus betrekking op zowel de Kerkenraad als het College van diakenen.